Vilniaus miesto savivaldybė parengė Tauro kalno parko teritorijos sutvarkymo projektą. Kaip įprasta, esamų želdinių išsaugojimo svarba į projektavimo sąlygas neįtraukta. Dėl šios priežasties Visuomeninė želdinių komisija pateikė pasiūlymą išsaugoti konkrečius Tauro kalno želdinius.

Viešai buvo deklaruota, kad į gautas pastabas bus atsižvelgta, tačiau projektas, eilinį kartą ignoruojant specialistų nuomonę, pagal Komisijos pasiūlymus pakoreguotas nebuvo – išduotas leidimas medžių kirtimui, ir medžiai pradėti šalinti.

2021-05-21 Vilniaus administraciniam teismui buvo pateiktas skundas dėl, nepaisant negauto Želdynų komisijos pritarimo, Tauro kalno parke kertamų medžių,.

Suinteresuota visuomenė palaiko Komisijos išvadas, todėl šiuo teisminiu procesu siekiama, kad savivaldybė laikytųsi pareigos želdinius šalinti tik pritarus Želdinių komisijai ir kad projektinių pasiūlymų sprendiniai būtų pakoreguoti pagal Želdinių Komisijos rekomendacijas .

Skundą inicijavo Viešojo intereso gynimo fondas (VIGF) ir asociacija „Išsaugokime Vilniaus medžius” (Gelbėkime Vilniaus medžius. Iniciatyva) atstovaujama advokato S. Dambrausko.

Dar iki kreipiantis į teismą Advokatas VIG Fondo vardu pateikė prašymą savivaldybei, kuriuo prašė:

 • pristatyti visuomenei pilnai parengtą Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą, kuriame atsispindėtų Komisijos pasiūlymų priėmimo rezultatai;
 • užtikrinti Suinteresuotos visuomenės teisę ir galimybę dalyvauti galutinio projekto (su pakeitimais) pristatyme ir svarstyme;
 • užtikrinti, kad pradedant įgyvendinti Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą leidimai medžių kirtimui nebūtų išduoti tol, kol, vadovaujantis Visuomenės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų reikalavimais, nebus gautas  Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pritarimas tokiems leidimams išduoti;
 • priimti administracinį sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo Visuomenės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pastaboms bei pasiūlymams, kuris būtų skundžiamas nustatyta tvarka;
 • informuoti pareiškėją apie šio prašymo svarstymo rezultatus

Tačiau kaip minėta, Vilniaus miesto savivaldybė vietoje atsakymo į prašymą išdavė leidimą Tauro kalno parko medžių kirtimui, nenurodydama jokių konkrečių kertamų medžių duomenų – taip buvo sudarytos sąlygos neskaidriam želdinių šalinimui bei piktnaudžiavimui.

Dėl Tauro kalno parko projekto yra inicijuotos dvi bylos.

Vilniaus miesto savivaldybei teisminiais procesais dėl Tauro kalno duodama žinia, jog Suinteresuota visuomenė atidžiai stebi šį projektą ir yra pasirengusi teisminiams veiksmams, jeigu savivaldybė ignoruos specialistų išvadas bei dialogą su visuomene.

Remiantis Orhuso konvencija, visais šiais teisminiais procesais yra siekiama ištirti ir praplėsti Suinteresuotos visuomenės galimybes ginti viešąjį interesą ginčijant valdžios sprendimus, susijusius su aplinkos keitimu.

Lietuva privalomai periodiškai teikia Orhuso konvencijos įgyvendinimo ataskaitą Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Atitikties komitetui. Todėl sukaupta teisminė praktika, kuri neužtikrina Orhuso konvencijos garantuojamas teisių bei reikalavimų ir paneigia asmenų teisę kreiptis į teismus aplinkos srityje, gali būti panaudota rengiant nevyriausybinių organizacijų alternatyvią ataskaitą Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Atitikties komitetui.

Dėl Tauro kalno parko projekto yra inicijuotos dvi bylos:

 

PIRMOJI BYLA

 • Viešojo intereso gynimo fondo ir asociacijos „Išsaugokime Vilniaus medžius” vardu buvo pateiktas skundas teismui, prašant panaikinti išduotus leidimus medžių kirtimui.
 • Kadangi skundžiamų leidimų Pareiškėjai neturėjo, todėl Teismas nustatė trūkumus, terminą jiems pašalinti, o taip pat įpareigojo pateikti ginčijamus leidimus.
 • Savivaldybė Advokatui leidimų vis tiek nepateikė ir į aukščiau nurodytus konkrečius klausimus neatsakė.
 • Siekdamas nepažeisti teismo nustatyto termino trūkumams pašalinti, Advokatas teismui pateikė patikslintą skundą ir įtraukė naujus reikalavimus, analogiškus išdėstytiems anksčiau minėtame rašte savivaldybei.
 • Vis dėlto teismas skundą priimti atsisakė nurodydamas, kad ginčo objektas gali būti ne tokie reikalavimai, o pats savivaldybės atsakymas. Taip pat nurodė, kad Pareiškėjai nepateikė teismui skundžiamo akto (t.y. leidimų medžių kirtimui, kurių taip ir negavo iš savivaldybės). Taigi atsisakius skundą priimti, nutarta jį grąžinti Pareiškėjams.
 • Advokatas šioje byloje pateikė apeliaciją dėl teismo atsisakymo priimti skundą.
 • Procesas pasibaigė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2021-10-20 nutartimi apeliaciją atmetus ir palikus galioti I instancijos teismo nutartį.

ANTROJI BYLA

  • Atsižvelgdamas į teismo išaiškinimą Pirmoje byloje, jog turėtų būti skundžiamas savivaldybės raštas-atsakymas, Advokatas dar vykstant pirmajam procesui 2021-07-05 VIGF vardu pateikė naują skundą, kuriuo prašė panaikinti savivaldybės raštą-atsakymą, kaip nemotyvuotą.
  • Tačiau ir šioje byloje teismas (kitas teisėjas) skundą priimti atsisakė. Teismas nurodė, kad šis raštas negali būti skundžiamas, nes nesukuria Pareiškėjui teisių bei pareigų (atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau minėtoje byloje kitas teisėjas nutarė priešingai – Pareiškėjai turėjo skųsti raštą!).
  • Taigi ir šioje byloje buvo pateikta apeliacija (atskirasis skundas).
  • Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-10-06 nutartimi VIGF apeliaciją patenkino, I instancijos teismo nutartį panaikino ir Skundo priėmimo klausimą grąžino I instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
  • Vilniaus apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, 2022-04-12 sprendimu VIG Fondo skundą atmetė.

 

 • Šioje byloje reikšminga tai, jog teismas (pakartodamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo motyvus) vienareikšmiai pripažino Suinteresuotos visuomenės teisę gauti informaciją apie aplinką pagal Orhuso konvencijos 4 straipsnį, taip pat pripažino VIG Fondo, kaip suinteresuotos visuomenės, teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje.
 • Tačiau sprendimo motyvai dėl savivaldybės pateiktos informacijos pakankamumo daugiau negu abejotini. Teismas pripažino, kad nors savivaldybė raštu įsipareigojo papildomai pranešti pareiškėjui naujausią informaciją, susijusią su Tauro Kalno projektu, tačiau taip pat nurodė, jog pats pareiškėjas dėl naujausios informacijos papildomai nesikreipė, ir su šia informacija pats galėjo susipažinti per jam nurodytą internetinę nuorodą. Taigi teismas nusprendė, kad VIG Fondui buvo suteikta pakankamai išsami informacija.
 • VIG Fondas neturi tikslo palaikyti aktyvų teisminį procesą, jeigu tam nebelieka visuomenės intereso, tačiau byloje pateikė apeliacinį skundą.

I BYLA

II BYLA

Nuo 2023 03 24 pradėtas vykdyti projektas

„Vilniaus Tauro kalno parko želdynų išsaugojimas“.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis (www.eeagrants.org/www.norwaygrants.org)

PROCESO EIGA IR DOKUMENTAI

DATA

DOKUMENTAS

KAS PATEIKĖ

REZIUME

2021-07-21

Advokatas
S. Dambrauskas

Dėl išdėstytų motyvų bei vadovaujantis ABTĮ 154 str. 3 punktu prašau:

panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021-07-15 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą priimti.

2021-07-15

Teisėja
A. Adamonytė-
Šipkauskienė

N u t a r t a :

Atsisakyti priimti pareiškėjo Viešojo intereso gynimo fondo skundą.

Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui Viešojo intereso gynimo fondui.

Gražinti pareiškėjui sumokėtą 22,50 Eur žyminį mokestį.  

Dėl nutarties per septynias kalendorines dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

2021-07-12

Advokatas
S. Dambrauskas

Dėl išdėstytų motyvų bei vadovaujantis ABTĮ 154 str. 3 punktu prašau:

panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021-07-05 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patikslintą skundą dalyje, kurioje teismas neatsisakė priimti reikalavimų 2021-06-16 nutartimi, priimti.

2021-07-05

Advokatas
S. Dambrauskas

Dėl išdėstytų motyvų p r a š a u :

panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021-06-04 raštą Nr. A51-48701/21(3.3.16.1E-AD24).

2021-07-05

Teisėja
J. Vėgelienė

N u t a r t a:

Pareiškėjų viešosios įstaigos Viešojo intereso gynimo fondo ir asociacijos „Išsaugokime Vilniaus medžius“ skundą ir patikslintą skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjams.

2021 m. gegužės 21 d. sumokėtą 22,50 eurų žyminį mokestį grąžinti pareiškėjams.

Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu. 

Dėl nutarties per 7 kalendorines dienas nuo jos patvirtintos kopijos (nuorašo) įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

2021-06-16

Teisėja
J. Vėgelienė

N u t a r t a:

Nustatyti pareiškėjams VIG Fondui ir Asociacijai „Išsaugokime Vilniaus medžius“ terminą iki 2021 m. liepos 1 d..

Atsisakyti priimti pareiškėjų patikslinto skundo reikalavimus: 1) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių priimti administracinės procedūros sprendimą pagal Viešojo intereso gynimo fondo skundą – 2021 m. gegužės 10 d. „Prašymą dėl duomenų pateikimo apie vykdomą Tauro Kalno Parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektavimą“; 2) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pristatyti visuomenei pilnai parengtą Tauro Kalno Parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą, kuriame atsispindėtų Komisijos pasiūlymų priėmimo rezultatai; 3) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, įgyvendinant Tauro Kalno Parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą, leidimus medžių kirtimui išduoti tik gavus Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pritarimus tokiems leidimams išduoti.Motyvuodamas savo atsisakymą priimti skundo reikalavimus dėl atitinkamų įpareigojimų atlikti veiksmus teismas nurodė: „Teismas, įvertinęs atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 m. birželio 4 d. rašto Nr. A51-48701/21(3.3.16.1E-AD24) turinį, daro išvadą, kad Viešojo intereso gynimo fondas, nesutikdamas su minėtu raštu, turi teisę jį skųsti teismui ABTĮ nustatyta tvarka, nurodydamas argumentus dėl šio administracinio sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo.”. Nors nutartis per 7 kalendorines dienas galėjo būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau nutarta jai leisti įsigalioti ir užvesti dar vieną bylą paduodant savarankišką skundą remiantis teismo išaiškinimu.

Nutarties dalis dėl atsisakymo priimti patikslinto skundo reikalavimus atskiruoju skundu gali būti skundžiama apeliacine tvarka per septynias kalendorines dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą. 

Kita nutarties dalis neskundžiama.

2021-06-15

Aplinkos ministerijos atsakymas VIG Fondui į paklausimą dėl šio fondo bei jo steigėjo steigėjo adv. S.Dambrausko dalyvavimo skatinant aplinkos apsaugą.

Aplinkos ministerija,
alinkos viceministras
D. Augutis

Pagal Orhusko konvencijoje bei Aplinkos apsaugos įstatyme nustatytą definiciją Suinteresuota visuomene visais atvejais pripažįstami nevyriausybiniai juridiniai asmenys, kurie skatina aplinkos apsaugą. Todėl įrodant teismui Pareiškėjo veikimą skatinant aplinkos apsaugą teismui pateiktas AM sudarytas sąrašas išvardinant 57 korespondencijas aplinkos apsaugos klausimais.

2021-06-09

Advokatas
S. Dambrauskas

Dėl išdėstytų motyvų p r a š a u :

1. panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021-04-07 administracinį aktą

Nr. A320-597/21(2.3.1.20-MTA) ir 2021-05-19 administracinį aktą Nr. A320-859/21(2.3.1.20-MTA), kuriais leidžiama šalinti ir genėti želdinius Tauro kalno parko teritorijoje;

2. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją kreiptis į Visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją (sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18(2.1.1E-TD2) „Dėl visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo”) dėl pritarimo išvados šalinti želdinius pagal Tauro kalno parko teritorijos sutvarkymo projektą;

3. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių priimti administracinės procedūros sprendimą pagal Viešojo intereso gynimo fondo skundą — 2021-05-10 „Prašymą dėl duomenų pateikimo apie vykdomą Tauro Kalno Parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektavimą”;

4. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pristatyti visuomenei pilnai parengtą Tauro Kalno Parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą, kuriame atsispindėtų Komisijos pasiūlymų priėmimo rezultatai.

5. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, įgyvendinant Tauro Kalno Parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą, leidimus medžių kirtimui išduoti tik gavus Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pritarimus tokiems leidimams išduoti.

6. taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – skundžiamo administracinio akto galiojimo sustabdymą ir uždrausti Atsakovui šalinti Tauro kalno parko teritorijos želdinius iki bus išnagrinėta byla;

7. išreikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021-04-07 administracinį aktą Nr. A320-597/21(2.3.1.20-MTA) ir 2021-05-19 administracinį aktą Nr. A320-859/21(2.3.1.20-MTA) ir su jais susijusius šiuos (bet neapsiribojant) dokumentus: želdinių apžiūros protokolus, miesto plėtros, transporto ir ūkio klausimais pasitarimo protokolo Nr. 28-91/21(1.2.13E-T1) nutartis, schemas.

2021-06-09

Advokatas
S. Dambrauskas

Pateiktas patikslintas skundas ir papildomi dokumentai, pašalinti trūkumai. Nors prašymas buvo pateiktas iki terminui pasibaigiant, tačiau teismas šio prašymo iki termino pabaigos taip ir neišsprendė. Aplinkybė, kad iki nustatyto termino trūkumai nepašalinami yra prielaida teismui atsisakyti priimti skundą, todėl iki termino pabaigos buvo pateiktas patikslintas skundas.

2021-06-04

Administracijos dir.
L. Koriznienė

Dokumentas neatsako į nei vieną užduotą prašyme klausimą. 

2021-05-27

Prašymas Vilniaus miesto savivaldybei dėl dokumentų pateikimo

Advokatas
S. Dambrauskas

Prašoma skubiai pateikti skundžiamus administracinius aktus, kurių nepateikimą teismas nurodė kaip skundo trūkumą

2021-05-21

Skundas dėl administracinių aktų pateikimo

Inicijuota administracinė byla

Advokatas
S. Dambrauskas

Dėl išdėstytų motyvų p r a š a u :

1. panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021-04-07 administracinį aktą

Nr. A320-597/21(2.3.1.20-MTA) ir 2021-05-19 administracinį aktą Nr. A320-859/21(2.3.1.20-MTA), kuriais leidžiama šalinti ir genėti želdinius Tauro kalno parko teritorijoje;

2. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją kreiptis į Visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją (sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 30-2503/18(2.1.1E-TD2) „Dėl visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo”) dėl pritarimo išvados šalinti želdinius pagal Tauro kalno parko teritorijos sutvarkymo projektą;

3. taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – skundžiamo administracinio akto galiojimo sustabdymą ir uždrausti Atsakovui šalinti Tauro kalno parko teritorijos želdinius iki bus išnagrinėta byla;

4. išreikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021-04-07 administracinį aktą Nr. A320-597/21(2.3.1.20-MTA) ir 2021-05-19 administracinį aktą Nr. A320-859/21(2.3.1.20-MTA) ir su jais susijusius šiuos (bet neapsiribojant) dokumentus: želdinių apžiūros protokolus, miesto plėtros, transporto ir ūkio klausimais pasitarimo protokolo Nr. 28-91/21(1.2.13E-T1) nutartis, schemas.

2021-05-21

Dokumentas iki šiol nerastas
(2021-09-02)

Savivaldybė išduoda leidimą pjauti medžius, leidime trūksta prisegto dokumento ir detalios informacijos.

2021-05-10

Advokatas
S. Dambrauskas

Dėl išdėstytų motyvų prašau:

1. Pristatyti visuomenei pilnai parengtą Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą, kuriame atsispindėtų Komisijos pasiūlymų priėmimo rezultatai.

2. Užtikrinti Suinteresuotos visuomenės teisę ir galimybę dalyvauti galutinio projekto (su pakeitimais) pristatyme ir svarstyme.

3. Užtikrinti, kad leidimai medžių kirtimui nebus išduoti pradedant įgyvendinti Tauro kalno parko teritorijos tvarkymo Vilniuje projektą, kol vadovaujantis Visuomenės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų reikalavimais nebus gautas Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pritarimas tokiems leidimams išduoti.

4. Priimti administracinį sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo Visuomenės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pastaboms bei pasiūlymams, kuris būtų skundžiamas nustatyta tvarka.

5. Informuoti pareiškėją apie šio prašymo svarstymo rezultatus.

2021-02-25

Advokatas
S. Dambrauskas
/ D. Labeckis

Šio rašto pagrindu pradėti du savarankiški teisminiai procesai:

1) dėl prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ir

2) dėl prokuratūros atsisakymo ginti viešąjį interesą (Vilniaus želdinių komisijos pirmininko dr. Dainiaus Labeckio byla);