Vilijampolės 10 kvartalas

Vilijampolės 10-e kvartale (Vytenio g. – Demokratų g. – Varnių g. – Neries kr.), o iš viso 40-e Kauno miesto kvartalų, Kauno m. savivaldybė yra numačiusi gyventojams nepriimtinas ir su jais nesuderintas teritorijų pertvarkas. 10 kvartalo gyventojai savo nepritarimą patvirtino parašais –16-e daugiabučių namų surinkta 500 parašų, kurie su raštais, pastabomis ir pasiūlymais pateikti Kauno m. savivaldybei, BĮ Kauno būsto modernizavimo agentūrai (KBMA). 10 kvartalo gyventojai nesutiko dalyvauti susitikimuose su KBMA atstovais, kur jiems būtų pristatomos nepriimtinos schemos, kol jos nebus pakoreguotos pagal gyventojų pastabas ir pasiūlymus. Reikalaujama gyventojų atstovus  įtraukti į darbo grupę, kuri svarstys 10 kvartalo schemos pakeitimus.

Šiuo metu Kauno m. savivaldybės užsakymu Kauno SĮ „Kauno planas“ paruošė 40 kvartalų schemas, tačiau gyventojai ar jų atstovai (tame tarpe ir 10 kvartalo) į schemų  rengimą nebuvo ir vis dar nėra įtraukti, į gyventojų pareikštas pastabas, pasiūlymus, reikalavimus nereaguojama, vengiama tiesioginio bendradarbiavimo, žiniasklaidoje pateikiami Kauno m. savivaldybės užsakomieji straipsniai, kuriuose menkinamas gyventojų pasipriešinimas, įvardijant, kad „Pavieniai gyventojai, pamatę kelias pilotines schemas, jas interpretavo visiškai klaidingai.“ (2023-10-21, kauno.diena.lt), nepaisant pasipriešinusių 500 gyventojų iš 16 namų. 

Kontaktai:

El. paštas: bendrijos10kvartale@gmail.com
Facebook: „Kauno kvartalai”

Kauno apylinkės teisme nagrinėjama byla dėl žemės sklype, esančiame Kaune, Vytenio g. 10A, nustatytų servitutų pripažinimo pasibaigusiais ir naujo servituto nustatymo. Suinteresuotos 10 kvartalo visuomenės atstovai teikia prašymą būti įtraukiami trečiaisiais asmenimis byloje Nr. e2-12952-1192/2023.

Gyventojai  turi teisę ir gali įsijungti trečiaisiais asmenimis į bylą, stebėti tolesnį teisminį procesą ir neleisti panaikinti atnaujintų pėsčiųjų takų su įrengtu apšvietimu bei aikštelių. Panaikinus esamus servitutus UAB "Domus firma" gali vykdyti gyventojams neaiškios paskirties ir aukštingumo pastatų statybas. UAB "Domus firma" numatomos statybos ir infrastruktūros įrengimas gali neatitikti aplinkinių namų gyventojų poreikių ir interesų.

Gyventojai ir jų vaikai gali prarasti aktyviai naudojamus patogius ir apšviestus takus, kurie veda į 3 vaikų ugdymo įstaigas, parduotuves, vaistines, gyvenamuosius namus, viešojo transporto stoteles. Šioje uždaroje nuo transporto žaliojoje zonoje laiką leidžia daug tėvų su vaikais, gyventojai saugiai važinėja dviračiais, paspirtukais, mankštinasi, bėgioja, vedžioja augintinius. Be to, viena iš planuojamų užstatyti zonų ribojasi su lopšeliu-darželiu „Vilnelė“, tai kelia tiesioginį pavojų ten ugdomų vaikų saugumui ir sveikatai.

Panaikinus visuomenės poreikiams skirtus takus ir aikšteles, bus prarasta galimybė sveikai ir saugiai naudotis sukurtos infrastruktūros privalumais. Panaikinus takų servitutus ir kardinaliai pakeitus kvartalą pagal schemose numatytus sprendinius, gyventojai netektų pamėgtų laisvalaikio zonų, esamo nekilnojamo turto vertė nukristų dėl padidėjusios taršos, triukšmo, avaringumo, padidėjus eismo srautui. 

Panašu, kad iki šiol Kauno miesto savivaldybė, o tiksliau Viešosios tvarkos skyrius, šio žaliojo ploto svarbą suprato, kadangi noriai statė ir vėliau atnaujino eismą ribojančius kuoliukus, kurie trukdo automobiliams patekti iš lopšelio-darželio „Vilnelė“ įvažiavimo į minėtus pėsčiųjų takus. Tikimasi supratingumo ir toliau.

Servitutų klausimas yra glaudžiai susijęs su kitais planuojamais pertvarkymais tame pačiame dešimtajame Vilijampolės kvartale.

 Kauno miesto savivaldybės užsakymu paruoštų kvartalų renovacijos schemose numatyti teritorijų pertvarkymai vyks, pasak savivaldybės atstovų, jeigu bus renovuojama apie 80% konkretaus kvartalo namų. Kauno savivaldybė  minėtame dešimtajame Vilijampolės kvartale siūlo įrengti dvi naujas dviejų eilių gatves (apie 10 metrų pločio) iš Demokratų g. ir Varnių g. Kauno savivaldybės ir BĮ Kauno būsto modernizavimo agentūros (KBMA) atstovų teigimu, naujų gatvių įrengimas (kuris galimas tik sunaikinus žaliuosius plotus ir iškirtus medžius) turėtų tariamai palengvinti susisiekimą kvartale, tačiau gyventojai mato kitą - galimai ruošiami privažiavimai prie ateityje planuojamų statyti jaunimo nakvynės namų (Varnių g. 41B) ir daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės (ties Demokratų g. 38 namu), o taip pat prie ateityje galimų pastatų adresu Vytenio g. 10A. Šios gatvės būtų įrengtos prie pat vaikų ugdymo įstaigų (lopšelio-darželio "Vilnelė" bei Jono ir Petro Vileišių mokyklos). Gyventojai pasipiktinę, jog, siekiant įrengti dvi nereikalingas gatves iš Demokratų g. į Varnių g., perteklinius šaligatvius Vytenio g, daugiaaukštę aikštelę ir parkavimo vietas prie pat namų langų, ženkliai padidėtų tarša, triukšmas ir itin sumažėtų saugumas. Negana to, būtų padaryta neatitaisoma žala šio Vilijampolės kvartalo ekosistemai, gamtai: iškirsta gerokai daugiau nei 100 brandžių, sveikų saugotinų medžių bei sunaikinta kitų želdinių, sunaikintos šikšnosparnių, voverių, ežių ir kitų gyvūnų gyvenvietės, paukščių žiemojimo, perėjimo vietos.

Kvartalų renovacijų gaires sukūrė architektas Martynas Marozas, jos bus taikomos visiems kvartalams be išimties, neatsižvelgiant į autorinius mikrorajonų užstatymo projektus. Svarbu suprasti, kad planuojami pokyčiai prieštarauja pačio architekto M. Marozo skelbtoms numatytų teritorijų pertvarkymo gairėms, pavyzdžiui: „7. Laisvose erdvėse pirmenybė skiriama rekreacijai, gamtinio karkaso stiprinimui9. Viešosios erdvės hierarchija kiemuose prioritetą teikiant pėstiesiems, žaliai erdvei.“ (https://mmap.lt/http-mmap-lt-works/sovietmeciu-statytu-daugiabuciu-kompleksines-transformacijos-strategijos/)

Akivaizdu, kad ruošiant kvartalų teritorijų pertvarkymo schemas, nebuvo atlikti jokie numatomų pertvarkų poveikio tyrimai žmonių saugumui, sveikatai, jų darbingumui, poilsio kokybei; neatlikti tyrimai taršos, triukšmo poveikio gamtai, gyvūnijai, neatlikta želdinių ekspertizė bei jų inventorizacija. Labai svarbu pabrėžti, jog  neatlikta ir ekspertizė dėl papildomų vibracijų įtakos 60-mečių pastatų esminiams reikalavimams - saugumui ir mechaniniam patvarumui.

Siekiant sustabdyti nepriimtinas pertvarkas dešimtojo kvartalo gyventojai surinko 500 parašų, kuriais taip pat išreiškė pageidavimą dalyvauti darbo grupėje, kurioje priimami sprendimai dėl 10 kvartalo teritorijų pertvarkos sprendinių, tačiau kol kas Kauno miesto savivaldybės atstovai gyventojų diskutuoti nekviečia.

Gyventojų bendruomenė kreipėsi į Viešojo intereso gynimo fondą, kuris Kauno m. savivaldybės administracijai pateikė reikalavimus. Šio Vilijampolės kvartalo gyventojų poreikiai ir pastabos buvo pateikti Kauno miesto savivaldybei, bet schema nėra koreguojama, KBMA darbuotojai negali įvardinti ar schema apskritai bus koreguojama, kas joje gali būti keičiama ir kada numatytas schemų patvirtinimo terminas.

I. Kauno m. 10 kvartalo teritorijos sutvarkymas privalo būti planuojamas pagal gyventojų poreikius, atsisakant nepriimtinų gyventojams sprendinių:

 1. 2 naujų dviejų eilių gatvių (apie 10 m pločio) įrengimo iš Demokratų g. į Varnių g;
 2. Medžių (10 kvartalo schemoje pažymėta 100, bet faktiškai kirtimų vietose auga apie 200 medžių), želdinių, gyvūnijos, ekosistemos naikinimo;
 3. Daugiaaukštės parkavimo aikštelės ties Demokratų g. 38 namo įrengimo;
 4. Automobilių stovėjimo aikštelių prie pat namų langų įrengimo;
 5. Vytenio g. siaurinimo ir nereikalingo šaligatvio joje įrengimo;
 6. Įvažos į vaikų lopšelį- darželį "Vilnelė" platinimo;
 7. Užstatymo tankinimo.

II. Viešojo intereso gynimo fondas  Kauno m. savivaldybės administracijai pateikė šiuos reikalavimus:

 1. Prieš pradedant projektavimą planuojamoje teritorijoje, inventorizuoti želdinius, įtraukiant, bet neapsiribojant, saugotinus medžius, krūmus ir suformuotas ilgametes gyvatvores, ir šiuos želdinius pavaizduoti projektinių sprendinių schemoje;
 2. Prieš pradedant planavimo bei projektavimo darbus, atlikti privalomą želdinių būklės ekspertizę pagal Želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje 1 punkte (numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 hektaro ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose) nustatytą indikaciją arba informuoti pareiškėją apie tokio teisinio pagrindo nebuvimą, tačiau sudarant sąlygas pateikti reikalavimą pagal Želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje 3 punkte nustatytą indikaciją (ne mažiau kaip 100 asmenų prašymu); 
 3. Išsiaiškinti planuojamos teritorijos infrastruktūrinius poreikius (takų, žaliųjų erdvių, žaidimo aikštelių bei automobilių parkavimo poreikius, vietas ir kt.) ir tuo tikslu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo reikalavimais, inicijuoti vietos gyventojų apklausą pasirenkant: apklausos būdą - tiesioginį vietos gyventojų nuomonės įrašymą į apklausos dalyvių sąrašo lapus; apklausos teritoriją - Schema planuojamą teritoriją, kurios gyventojams sprendiniai turės tiesioginį poveikį; ir apklausos klausimus, kurie būtų suderinti su Suinteresuota visuomene; 
 4. Projektavimo sąlygose nustatyti, kad planuojamos teritorijos projektas turi būti parengtas pagal išsiaiškintus Suinteresuotos visuomenės poreikius infrastruktūrai, o saugomi želdiniai bei jų gerovė yra projektuojamos infrastruktūros sprendinių prioritetas; 
 5. Įtraukti planuojama teritorija Suinteresuotos visuomenės atstovus į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A-1649 sudarytą darbo grupę Kauno miesto savivaldybės daugiabučių namų kvartalų atnaujinimo darbams koordinuoti;
 6. Priimti administracinį sprendimą dėl šiame rašte pateiktų prašymų.  

III. Siekiame, kad nebūtų panaikinti suinteresuotos visuomenės naudai nustatyti servitutai  (takai, aikštelės) žemės sklype adresu Vytenio g. 10A, Kaune.

IV. Pateiktas Kauno m. savivaldybei raštas Nr. 23-10-05/S, kuriame 10 kvartalo teritorijos pertvarkymo schemoje numatytiems sprendiniams pateiktos pastabos ir pasiūlymai.

Siūloma atnaujinti įvažas, šaligatvius, elektros apšvietimą ten, kur jis nebuvo įrengtas, atnaujinti parkavimo aikštelių dangas, įrengti naujas parkavimo vietas apleistuose, nenaudojamuose plotuose,  nekertant medžių, įrengiant medžius saugančias dangas, įrengti sporto, vaikų žaidimo aikšteles, suolelius ir kt.

Byla nagrinėjama Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose, Nr. e2-12952-1192/2023 dėl žemės sklype, esančiame Kaune, Vytenio g. 10A, nustatytų servitutų pripažinimo pasibaigusiais ir naujo servituto nustatymo.

Suinteresuotos 10 kvartalo visuomenės atstovai pateikė prašymą būti įtrauktais trečiaisiais asmenimis byloje Nr. e2-12952-1192/2023. 

Visi, kurie naudojasi pėsčiųjų taku ir aikštelėmis turi teisę ir gali pateikti teismui prašymą būti įtrauktais į bylą trečiaisiais asmenimis, jeigu jie nenori, kad būtų panaikintos jų poreikiams skirtos aikštelės ir apšviestas atnaujintas pėsčiųjų takas.

Kadangi šiame žemės sklype esančio pėsčiųjų tako ir aikštelių naudotojų ratas nėra konkrečiai apibrėžtas, šių servitutų naudotojai turi teisę pareikšti prašymus dėl įstojimo į nagrinėjamą bylą trečiaisiais asmenimis. Informacijos teirautis Kauno apylinkės teisme, tel. +370 (37) 244 504.

Kviečiame prisidėti prie teisinių paslaugų kaštų padengimo.
 
Remdami jums tinkamiausiu būdu, nurodykite paskirtį

VILIJAMPOLĖS 10 KVARTALUI