Šiame puslapyje pateikiama veiklos ataskaita iki 2020.07.30

Fluent: Naujienlaiškis

TURINYS

1. MIESTŲ ŽELDYNAI

I. ADMINISTRACINĖ BYLA DĖL KAUNO ĄŽUOLYNO REKONSTRUKCIJOS PAGAL GRUPĖS SKUNDĄ (50 asmenų)

Pirmą kartą Lietuvoje Suinteresuotos visuomenės teisės buvo ginamos pasinaudojant nauju teisiniu  instrumentu – Grupės skundu (daugiau negu 20 asmenų bendru skundu). Buvo siekiama priversti  institucijas laikytis teisės reikalavimų, svarstant projektus, susijusius su Kauno Ąžuolynu kaip „Natura  2000” teritorija. 

1. Teisminio proceso eigoje Kauno savivaldybė iš esmės pakeitė Projekto sprendinius ir atsisakė visų,  galinčių turėti neigiamą poveikį aplinkai:  

 • parengė gamtotvarkos planą ir nustatė pareigą laikytis jo reikalavimų;  
 • į projekto rengimą įtraukė Lietuvos dendrologų draugijos bei kitus specialistus, numatė šių specialistų nuolatines konsultacijas bei priežiūrą įgyvendinant Projektą;  
 • atsisakė naujo požeminio drenažo;  
 • atsisakė vandens telkinių „atkūrimo” naudojant sintetines dangas;  
 • numatė senų ir kitų vertingų medžių apsaugos sąlygas;  
 • atsisakė „pulsuojančio” takų apšvietimo;  
 • atsisakė pavienių medžių ir jų grupių dekoratyvinio apšvietimo;  
 • numatė takų rekonstravimo sąlygas bei priemones, kurios leistų nepažeisti vertingų medžių šaknų;  
 • numatė betranšėjinio kasimo būdo panaudojimą rengiant komunikacijas;  
 • numatė mažagabaritinės technikos bei rankų darbo panaudojimą siekiant apsaugoti medžių šaknis, etc.

Visi šie reikalavimai atitiko Projekto rengimo etape Suinteresuotos visuomenės pateiktus  pasiūlymus, kuriuos savivaldybė buvo atmetusi.  

2. Savivaldybė pakartotinai kreipėsi į Kauno marių regioninio parko direkciją dėl pakoreguoto Projekto  (t.y. pagal naują 2019 metų redakciją) poveikio „Natura 2000” teritorijai reikšmingumo nustatymo (dėl  kurio prieš tai kreiptis atsisakė). Kauno marių regioninio parko direkcija pati panaikino anksčiau priimtą ginčijamą reikšmingumo išvadą ir priėmė naują, – pagal ją įgyvendinant Projektą privaloma laikytis  numatytų priemonių biologinei įvairovei išsaugoti, o Projekto užsakovui, rengėjui ir vykdytojui  koreguojant sprendinius bei vykdant darbus, darbai turi būti prižiūrimi gamtosaugos specialistų.

Byloje faktiškai pasiekti visi tikslai, aktualūs Kauno Ąžuolyno kaip „Natura 2000” teritorijos vertingųjų savybių išsaugojimui – nustatytos priemonės, kurių privalu laikytis siekiant išvengti neigiamo poveikio  Kauno Ąžuolynui. 

BYLOS EIGA: Atsisakyta skundo reikalavimų, kadangi reikalavimai tapo nebeaktualūs. Byla nutraukta.


 

II. ADMINISTRACINĖ BYLA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSISAKYMO TEIKTI INFORMACIJĄ

Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl KMSA* atsisakymo teikti informaciją, susijusią su Kauno  Ąžuolyno rekonstrukcijos procedūromis.

BYLOS EIGA: Skundą pirmosios instancijos teismas iš esmės patenkino. Apeliacinė instancija  savivaldybės apeliacinį skundą atmetė. Byla baigta.

*KMSA – Kauno miesto savivaldybės administracija

  PLAČIAU ČIA

ADMINISTRACINĖ BYLA DĖL ŠILUTĖS MIESTE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RENGIAMOS ŽIEDINĖS SANKRYŽOS

Byloje siekiama panaikinti statybos leidimą projektui, pagal kurį M. Jankaus gatvėje, Šilutės mieste,  planuojama įrengti žiedinę sankryžą, sunaikinant toje vietoje augančius gatvės medžius, nors jokiais  tyrimais tokios sankryžos poreikis nėra pagrįstas.

BYLOS EIGA: Skundą pirmos instancijos teismas atmetė atsisakydamas pripažinti pareiškėjų reikalavimo  teisę. Byla su apeliaciniu skundu perduota nagrinėti Lietuvos vyriausiajam  administraciniam teismui. Vyksta strateginis ginčas su teismu dėl teisės į teisminę gynybą aplinkos gynimo srityje.

 

  PLAČIAU ČIA

ADMINISTRAINĖ BYLA DĖL KLAIPĖDOS MIESTE RUMPIŠKĖS MIKRORAJONE MASIŠKAI KERTAMŲ MEDŽIŲ

Klaipėdoje, trijuose Rumpiškės kvartaluose, pagal savivaldybės įgyvendinamą projektą iškertami sveiki  saugotini medžiai didesnėje negu 14 ha teritorijoje. Pagal VIG Fondo parengtą dokumento šabloną per  kelias dienas į Klaipėdos miesto savivaldybę kreipėsi daugiau negu 150 asmenų (būtinas 100 asmenų kreipimasis) reikalaudami atlikti privalomą želdinių būklės ekspertizę ir pakoreguoti projektą išsaugant  sveikus želdinius. Byloje siekiama panaikinti leidimus medžių kirtimui, atlikti privalomą želdinių būklės  ekspertizę ir įpareigoti savivaldybę atlikti projekto korektūrą.

BYLOS EIGA: Byla užvesta pirmosios instancijos teisme, teismas atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo  priemonę ir laikinai sustabdyti gyventojų aplinką keičiančio projekto įgyvendinimą. Ši  teismo nutartis apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

 

  PLAČIAU ČIA

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS DĖL REGINOS ŽEMAITĖS NEPAKLUSIMO  PAREIGŪNAMS, PRISIRIŠUS PRIE MEDŽIO ŠIAULIŲ CENTRINIAME BULVARE IR TAIP  NELEIDŽIANT NUPJAUTI MEDŽIO (2 savarankiškos bylos)

Visuomenininkė R. Žemaitė du kartus bandė apsaugoti sveikus medžius prisirišdama prie jų, ir dėl to  buvo nubausta baudomis už policijos pareigūnų reikalavimų (atsirišti) nevykdymą.

BYLOS EIGA: Policija nubaudė R. Žemaitę bauda, o Šiaulių apylinkės teismas advokato skundą atmetė.  Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs advokato apeliaciją, pirmosios instancijos teismo  nutarimą panaikino ir administracinio nusižengimo teiseną R. Žemaitei nutraukė.  Teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiajame Teisme sukurtu teisės precedentu byloje, kurioje  pasisakydamas dėl Smetonos al., Kaune, žmonių gintų medžių pripažino, kad  suinteresuota visuomenė turi teisę iš savivaldybės reikalauti kokybiškos informacijos apie  ketinamų iškirsti medžių būklę ir prašyti atlikti želdinių būklės ekspertizę, kai į suinteresuotos visuomenės pateiktus reikalavimus nebuvo reaguojama. Todėl teismas  sutiko su apeliacijos motyvais, kad R. Žemaitė savo veiksmais siekė visuomenei naudingo  rezultato, vykdė Želdynų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog fiziniai ir  juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir  želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti, kartu atliko ir įstatymu jai deleguotą pareigą –  neleisti iškirsti likusių neiškirstų medžių, kol nebus gautas Šiaulių miesto savivaldybės  administracijos atsakymas, nes pasitraukus iš įvykio vietos, nukirtus medžius jau neliktų galimybės atlikti kokybišką jų būklės ekspertizę, juolab atkurti buvusią situaciją.  

Policija kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą siekdama atnaujinti procesą. LAT policijos  pareiškimą atmetė. Byla galutinai laimėta.

DVI ADMINISTRACINĖS BYLOS DĖL NEMUNO KRANTINĖS REKONSTRUKCIJOS  ŽEMUOSIUOSE ŠANČIUOSE, KAUNE, PALEI NEMUNĄ ĮRENGIANT NAUJĄ VAŽIUOJAMĄJĄ GATVĖS ATKARPĄ

I BYLOJE Žemųjų Šančių bendruomenė sudarė iniciatyvinę grupę, kuri siekia išsiaiškinti projektuojamos  gatvės Žemuosiuose Šančiuose palei Nemuną poreikį. Grupė įstatymo nustatyta tvarka inicijavo  gyventojų apklausą aktualioje teritorijoje, kurią inicijuojant pagal įstatymą privaloma surinkti 5%  apklausiamos teritorijos gyventojų parašų. Tačiau Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius,  įregistruodamas iniciatyvinę grupę pakeitė apklausos teritoriją ir nustatė, kad apklausa pagal šią 

iniciatyvą turi būti vykdoma visame Kauno mieste (inicijuojant tokią apklausą turi būti surinkti 5% Kauno  miesto gyventojų parašų). Todėl išplėtus teritoriją tapo neįmanoma per trumpą laiką surinkti reikiamo  kiekio parašų. Skundu prašoma panaikinti administracinio sprendimo dalį, kuria apklausos teritorija  nustatytas visas Kauno miestas. 

BYLOS EIGA: Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė, nes į teismą kreipėsi 10 iš 11 iniciatyvinės  grupės narių. Teismas nusprendė, kad be vieno nario ši grupė neturi reikalavimo teisės.  Pagal advokato apeliacinį skundą byla perduota nagrinėti Lietuvos vyriausiajam  administraciniam teismui. Byla tebenagrinėjama.

II BYLOJE Žemųjų Šančių bendruomenė apskundė Kauno savivaldybės administracijos atsakymą, kuriuo ši  atsisakė į Bendrojo plano sprendinių pakeitimus įtraukti prašymą pakeisti naujos gatvės atkarpos  sprendinį jo atsisakant.

BYLOS EIGA: Pirmos instancijos teismas skundą patenkino. Byla su Kauno savivaldybės administracijos  apeliaciniu skundu perduota nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.  Byla tebenagrinėjama.

 

  PLAČIAU ČIA

2. NETEISĖTI MIŠKŲ KIRTIMAI

I. BYLA DĖL 6% PADIDINTOS METINĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ PAGRINDINIŲ MIŠKO KIRTIMŲ NORMOS

Byloje buvo bandoma užginčyti 2018-08-08 Vyriausybės nutarimą Nr. 778 “Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo”, kuriuo LR Vyriausybė 6% padidino  metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą.

BYLOS EIGA: Vilniaus apygardos administracinis teismas bei Lietuvos Vyriausiasis administracinis  teismas ginčijamą aktą pripažino ne individualiu, o norminiu, todėl atsisakė spręsti šį skundą ir nurodė, kad jis priklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai.


 

II. BYLA PAGAL GRUPĖS SEIMO NARIŲ KREIPIMĄSI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ DĖL 6%  PADIDINTOS METINĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ PAGRINDINIŲ MIŠKO KIRTIMŲ NORMOS  PANAIKINIMO

Buvo keliamas klausimas ar šio Vyriausybės nutarimo priėmimas atitiko Konstitucijai ir įstatymams.  Parengtas skundas ir pateiktas Seimo nariams reikiamam 1/5 Seimo narių grupės parašų skaičiui surinkti.

BYLOS EIGA: Skundas pateiktas Lietuvos Konstituciniam Teismui, tačiau KT jį priimti atsisakė,  nurodydamas formalius (tame tarpe su netinkamu Seimo narių pasirašymu susijusius)  trūkumus, kuriuos ištaisius skundas galėtų būti pateiktas pakartotinai. Nutarta laukti Seimo  sudėties pasikeitimo.  

BYLA DĖL MIŠKŲ PLYNŲJŲ KIRTIMŲ “NATURA 2000” TERITORIJOSE (pagal Grupės  ieškinį/skundą)

Prašoma uždrausti vykdyti plynuosius miško kirtimus „Natura 2000” teritorijose neįvertinus pasekmių.  

 • 234 fizinių ir juridinių asmenų grupė 2018-12-03 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su grupės  ieškiniu, prašydami uždrausti Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Vyriausybės, LR aplinkos ministerijos  ir Valstybinės miškų urėdijos, „Natura 2000“ teritorijose valstybiniuose miškuose vykdyti pagrindinius  (plynuosius ir atrankinius) miško kirtimus negavus reikšmingumo išvados.  
 • Teismui kilo abejonė dėl bylos teismingumo, todėl byla buvo perduota Specialiajai teisėjų kolegijai  bylos rūšinio teismingumo – bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui – klausimams  spręsti.  
 • 2019-02-13 Teismingumo kolegija nusprendė, kad ginčas teismingas administraciniam teismui ir bylą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.  
 • Dėl pasikeitusios teisenos Grupės ieškinys privalėjo būti pertvarkytas į Grupės skundą, pakeičiant  reikalavimus: suformuluoti keturi nauji reikalavimai, prašant uždrausti atitinkamus veiksmus bei  panaikinti Aplinkos ministerijos atsakymus, atsisakant imtis būtinų veiksmų vykdant teisės reikalavimus.  
 • Pagal naujus reikalavimus teismas 2019-03-12 nutartimi Skundą priimti atsisakė. 
 • Grupės vardu nutartis buvo apskųsta Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT). 
 • LVAT skundžiamą nutartį panaikino ir grąžino priėmimo klausimą spręsti pakartotinai. 
 • Grupės vardu buvo pateiktas prašymas dėl išplėstinės teisėjų kolegijos sudarymo Grupės skundo priėmimo klausimui išspręsti, tačiau teismas prašymo netenkino, o skundą priimti atsisakė naujais  motyvais.  
 • Grupės vardu ši nutartis vėl buvo apskųsta Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui. 
 • LVAT 2019-10-16 nutartimi pareiškėjų grupės atskirąjį skundą tenkino iš dalies: sutiko su pirmosios  instancijos teismu dėl atsisakymo priimti du reikalavimus, tačiau dėl kitų dviejų reikalavimų nutartį panaikino ir dar kartą grąžino spręsti priėmimo klausimą iš naujo.  
 • Tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-11-20 nutartimi trečią kartą atsisakė priimti  skundą motyvuodamas, kad likusiems dviems reikalavimams yra praleistas vieno mėnesio apskundimo  terminas.  
 • Grupės vardu ši nutartis ir vėl apskųsta Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui. 
 • LVAT 2020-01-29 nutartimi pareiškėjų grupės atskirąjį skundą atmetė – skundas galutinai atsisakytas  priimti.  

BYLOS EIGA: Teismui galutinai atsisakius priimti Grupės skundą pasinaudota nauja galimybe: pateiktas  individualus konstitucinis skundas Lietuvos Konstituciniam Teismui – prašoma ištirti ar  teismo taikytos įstatymų normos, kuriomis remiantis teismas atsisakė nagrinėti viešojo  intereso bylą pagal grupės skundą, nepažeidžia teisės kreiptis į teismą tiesiogiai remiantis  Konstitucija (pagal Konstitucijos 30 ir 6 straipsnius).  

Taip pat nustatyta tvarka pateiktas pareiškimas Europos Žmogaus Teisių Teismui su  individualia peticija dėl teisės į teisingą procesą pažeidimo. Vyksta strateginis ginčas su  teismu dėl teisės į teisminę gynybą aplinkos gynimo srityje.

CIVILINĖ BYLA DĖL APLINKOS MINISTERIJOS RAŠTO, ATSAKANT DĖL ŠIMONIŲ GIRIOS IR  MIŠKŲ PLYNŲJŲ KIRTIMŲ “NATURA 2000” TERITORIJOSE (pareiškėjas – pats advokatas,  kaip fizinis asmuo)

Prašoma panaikinti Aplinkos ministerijos atsakymą, kuriame pateisinamas Šimonių girios priskyrimas  ūkinių miškų, kuriuose vykdomi plynieji kirtimai, o ne saugomų miškų kategorijai; taip pat atsakymą dėl  miško kirtimų „Natura 2000” teritorijose.

BYLOS EIGA: 2020-01-06 Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-12-27 pateiktą skundą priėmė. Byla tebenagrinėjama.

3. VAIKŲ PAĖMIMAS IŠ TĖVŲ

DALYVAVIMAS TEISĖKŪROS INCIATYVOSE, SIEKIANT PAKEISTI ESAMĄ TEISINĮ REGULIAVIMĄ TAIP, KAD VAIKŲ PAĖMIMAS IŠ ŠEIMŲ TAPTŲ KRAŠTUTINE PRIEMONE, O VAIKUS  AUGINANČIOS ŠEIMOS NEPATIRTŲ NEPROPORCINGO KIŠIMOSI Į JŲ PRIVATŲ GYVENIMĄ

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS, SPRENDŽIANT KONKREČIŲ ŠEIMŲ PROBLEMAS  SIEKIANT SUSIGRĄŽINTI VAIKUS

dalyvavimas konkrečių atvejų posėdžiuose siekiant identifikuoti žmogaus teisių pažeidimus.

REZULTATAS: Visuomenės, atskirų politikų bei darbo grupių pastangomis priimtas kompromisinis, tačiau  reikšmingas vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų paketas, kuris įsigaliojo nuo  2020-01-01: vaikų paėmimas iš šeimų tapo kraštutine priemone, o šeimos ir artimųjų giminaičių galimybė apsaugoti savo vaikus nuo nepagrįsto jų paėmimo išsiplėtė.  Tačiau šiuo metu Seimas vėl inicijavo įstatymo pataisą, kuria siekiama atimti iš tėvų savarankišką galimybę kreiptis į teismą dėl neteisėto vaikų paėmimo bei institucinės  savivalės – pateiktos pastabos šio įstatymo pataisos projektui.  

Baudžiamojoje Eglės Kručinskienės byloje, kurioje mama kaltinta smurtu bei viešosios  tvarkos pažeidimu dėl pliaukštelėjimo vaikui viešoje vietoje, pasiektas visiškas jos  išteisinimas. Bylą pagal prokuratūros kasacinį skundą išnagrinėjęs Lietuvos Aukščiausiasis  teismas neskundžiama nutartimi paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį, o prokuroro  skundą atmetė. Byla galutinai baigta.

4. KULTŪROS IR SPORTO MOKYKLŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS KAUNE

KAUNO ADMINISTRACINIAME TEISME UŽVESTA BYLA DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO,  KULTŪROS BEI SPORTO MOKYKLŲ VEIKLOS KARANTINO METU SUSTABDYMO KAUNO MIESTE

 • Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius kovo paskutinėmis dienomis priėmė du  įsakymus, kuriais sustabdė Kauno miesto savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų bei neformaliojo  švietimo įstaigų (muzikos mokyklų ir kt.) veiklą karantino laikotarpiu ir „įsakė” pedagogams  pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis. Vaikų tėvai ir mokytojai siekė, kad veikla būtų tęsiama  nuotoliniu būdu ir socialiai svarbios veiklos būtų išsaugotos.  
 • VIG Fondas parengė specialios formos pareiškimą, kurį per kelias dienas pasirašė ir pateikė Kauno  miesto savivaldybei, Švietimo, mokslo ir sporto, bei Kultūros ministerijoms daugiau nei 200 kauniečių.  Pareiškimais vaikų tėvai išreiškė savo valią ir sutikimą, kad jų vaikai būtų ugdomi nuotoliniu būdu, o  paslaugų teikimą nutraukę įsakymai būtų panaikinti. 

REZULTATAS: Nors skundo nagrinėjimas teisme nėra užbaigtas, tačiau ginčijami įsakymai jau yra  panaikinti, o mokymo bei ugdymo procesas buvo pratęstas iki mokslo metų pabaigos. 

5. LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ DRAUGIJOS „MIŠKO BROLIAI“ BŪSTINĖS NUSAVINIMAS

CIVILINĖ BYLA DĖL „MIŠKO BROLIŲ“ DRAUGIJOS IŠKELDINIMO IŠ JOS ATSTATYTŲ PASTATŲ IR  PRIEŠINIO REIKALAVIMO DĖL DRAUGIJOS NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į PASTATUS PRIPAŽINIMO

1992 m. Pirmoji Lietuvos Vyriausybė perdavė Lietuvos laisvės kovų draugijai „Miško broliai“ istorinio  pastato Labdarių g. 10/Totorių g. 9, Vilniuje, griuvėsius. „Miško brolių” draugijos rūmų griuvėsiai daugiau  nei 10 metų buvo įregistruoti Draugijos nuosavybe. Per šį laikotarpį Draugija atstatė pastatus ir juos  rekonstravo. Pastato atstatymui lėšas skyrė Amerikos lietuviai bei VLIK’as, o kiek trūko – LR Vyriausybė. Už 

pastato atstatymą iš griuvėsių Draugijos pirmininkas – 2020 m. Laisvės premijos laureatas Albinas Kentra –  buvo apdovanotas kalbos premija, kurią paskyrė baigiamiesiems statybos darbams. Tačiau Draugijai  bebaigiant pastatų atstatymo darbus, buvo pradėtas teisminis ginčas, kurio metu teismai nusprendė, kad  pastatų griuvėsiai Draugijai vis dėlto buvo perduoti tik panaudai, o ne nuosavybei. Teismai panaikino  Draugijos nuosavybės teisinę registraciją, o tuo pasinaudojant visas faktiškai naujai pastatytas pastatas  buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos vardu. Netrukus pradėta Draugijos iškeldinimo iš jos atstatytų 

pastatų procedūra. Vyriausybė (vadovaujama S.Skvernelio) atsisakė problemą spręsti taikiai. Dar  daugiau, buvo pradėtos naudoti įvairios administracinio pobūdžio spaudimo formos (bandoma inicijuoti  Draugijos buveinės išregistravimo iš pastatų procedūrą, žemės nuomos sutarties nutraukimą, etc.). Todėl  Draugija yra priversta savo nuosavybės teises į atstatytą rūmų dalį ginti teismine tvarka ir remdamasi  ekspertų išvadomis reikalauja pripažinti jai, kaip teisėtai statytojai, 80 % pastato. 

BYLOS EIGA: Bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas suabejojo LR Vyriausybės nutarimo  (perduodant pastatus Valstybės turto fondui) konstitucingumu, todėl kreipėsi dėl jo  ištyrimo į Lietuvos Konstitucinį Teismą. Deja KT skundą priimti atsisakė.  

Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas atmetė Lietuvos Respublikos reikalavimą dėl Draugijos iškeldinimo, tačiau taip pat atsisakė priteisti Draugijai jos prašomą pastato  dalį.  

Apeliacinė instancija sprendimą panaikino ir bylą gražino nagrinėti iš naujo.  

Pateiktas kreipimasis į Prezidentą ir Seimą „Dėl Laisvės premijos įteikimo Albinui Kentrai  prieštaringo konteksto”.  

Byla tebėra pakartotinai nagrinėjama pirmosios instancijos teisme.

6. KITOS ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS IR BYLOS

KAUNO ĄŽUOLYNO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO SVARSTYMAS

 • parengti ir pateikti šeši Suinteresuotos visuomenės siūlymai dėl nuolat keičiamo Kauno Ąžuolyno  projekto sprendinių;  
 • prašymai dėl planuojamos Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo; 
 • prašymas dėl poveikio „Natura 2000” teritorijoms reikšmingumo išvados gavimo.

 

KAUNO MIESTO GATVIŲ PAPRASTOJO IR KAPITALINIO REMONTO METU PADARYTI PAŽEIDIMAI

 • skundai dėl daromos ir padarytos žalos gamtai ir miesto želdiniams: remonto metu nesilaikoma STR*  reikalavimų, o darbai vykdomi nekokybiškai;  
 • skundai dėl netinkamos valstybinės želdynų ir želdinių apsaugos kontrolės priežiūros vykdymo.

REZULTATAS: Procedūros įvykdytos – pripažinta, kad skunduose pateikta informacija visiškai pasitvirtino  ir per nustatytą terminą privalo būti surašyti pažeidimų protokolai. Ketinama pateikti  užklausimus apie tolimesnę teisinės atsakomybės eigą.

*STR – Statybos techniniai reglamentai

 

PRADĖJUS VYKDYTI KAUNO DARIAUS IR GIRĖNO STADIONO STATYBOS DARBUS, RANGOVAI  KAUNO ĄŽUOLYNO DALYJE NUMATYTUS ŠALINTINUS MEDŽIUS ŠALINO LAUŽYDAMI SU  STATYBINE BETONO „KRAMTYMO” TECHNIKA

 • skundas dėl daromos ir padarytos žalos gamtai.

REZULTATAS: Panaudotą medžių šalinimo būdą valstybės pareigūnai pripažino šokiruojančiu, tačiau  teisės nepažeidžiančiu; taip pat nustatė, kad vykdomais darbais buvo pažeistas vienas  saugomas ąžuolas – už tai skirta bauda bei paskaičiuota žala gamtai. Rangovai dėl  ekonominių sunkumų šiuo metu yra nutraukę darbus palikę apleistą teritoriją.

 

DĖL KAUNO DAINAVOS PARKO REKONSTRUKCIJOS

Vykdant Dainavos parko rekonstrukcijos darbus buvo masiškai pašalinti sveiki brandūs medžiai, darbai  atlikti nekokybiškai, o likę nepašalinti medžiai buvo fiziškai pažeisti. Pasipiktinę gyventojai parengė skundą ir surinko daugiau negu 200 parko lankytojų parašų.

REZULTATAS: Gauti atsakymai į gyventojų paklausimus – stebima situacija.

 

KAUKO LAIPTŲ REKONSTRUKCIJA

 • skundas dėl Kauno Kauko laiptų –

REZULTATAS: išsaugoti senieji Kauko laiptų medžiai, kurie buvo pažymėti  išpjovimui.

ŠILUTĖS MIESTO PROJEKTAS

Visuomenės pastangomis bei nuolatinių advokato konsultacijų pagalba:  

 • sustabdytas Šilutės miesto istorinės dalies projekto įgyvendinimas, kurio sprendiniais buvo numatyta  išpjauti 260 centrinės gatvės medžių;  
 • vykdant želdinių būklės ekspertizę, įtraukti Lietuvos dendrologų draugijos deleguoti specialistai; 
 • projektas pakoreguotas, atsisakant šalinti sveikus medžius;  
 • atsisakyta naujos gatvės atkarpos greta vaikų mokymo įstaigos vietoj istoriškai susiklosčiusio pėsčiųjų tako nutiesimo, išpjaunant toje vietoje augančius sveikus medžius;  
 • atsisakyta liuteronų-evangelikų kapinių drastiškos rekonstrukcijos, toje vietoje įrengiant parką.

ARIOGALOS MIESTO CENTRO AIKŠTĖS PROJEKTAS

 • sustabdytas projekto įgyvendinimas, kurio sprendiniais buvo numatyta išpjauti 68 aikštės medžius. 
 • atnaujinta Projekto viešinimo ir pristatymo visuomenei procedūra;  
 • vykdant želdinių būklės ekspertizę, įtraukta Lietuvos dendrologų draugijos deleguota specialistė;  
 • projektas pakoreguotas, atsisakant šalinti sveikus medžius.

REGIONINIŲ PARKŲ BYLOS (dvi bylos)

 • siekiama apginti saugomas teritorijas nuo verslininkų vykdomų plynųjų kirtimų.

REZULTATAS: Abi bylos pirmoje instancijoje laimėtos. Abi bylos pagal verslininkų skundus šiuo metu  nagrinėjamos apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme.

 • raštas dėl Vilkanastrų liepos (Druskininkų raj.) – deja, Vilkanastrų liepa buvo nupjauta;
 • pranešimas aukščiausiems valdžios pareigūnams dėl galimai nusikalstamo Europos  Sąjungos finansinės paramos aplinkai skirtiems projektams įsisavinimo;
 • kreipimasis į prokuratūrą ir teismus prašant ginti viešąjį interesą dėl KMSA* vykdomos žemės sklypų pardavimo korupcinės schemos. Prokuratūra atsisakė ginti viešąjį interesą, o teismas atsisakė pripažinti  pareiškėjo teisę pačiam ginti viešąjį interesą (plačiau čia). Individualus skundas bus teikiamas Konstituciniam  Teismui.
 • atsakant į Valstybės Kontrolieriaus įstaigos vykdomą tyrimą, pateiktas išsamus kritinis vertinimas,  kuriame nurodyta jog Lietuva nesilaiko esminių Orhuso konvencijos nuostatų.
 • nuolatinės žmonių, suinteresuotos visuomenės konsultacijos.

 

7. BENDRUOMENIŲ BYLOS SIEKIANT APGINTI GYVENTOJŲ TEISĘ Į SVEIKĄ IR ŠVARIĄ APLINKĄ

BYLA DĖL KARVIŲ KOMPLEKSO STATYBOS

Eigoje

BYLA DĖL VĖJO JĖGAINIŲ PARKO STATYBOS

Eigoje

BYLA DĖL BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO

Eigoje